Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od 05 maja 2019r. zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banuk Spółdzielczym w Trzebielu.

Modyfikacje dokonane w ww. regulacji spowodowane są koniecznością dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której w Polsce wdrażana jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive).

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia UR, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.

W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku zmian Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu UR, która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia.

Bank Spółdzielczy w Trzebielu informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019r., przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, została ogłoszona przerwa do 1 lipca 2019r. godz. 17:00. Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w Sali Gimnastycznej przy ul. 11 Listopada 33 w Żarach (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach).

„Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego Trzebielu,

Uwzględniając zmiany w ofercie produktowej Banku Spółdzielczego w Trzebielu wynikające z wprowadzenia oprocentowanych rachunków oszczędnościowych JUNIOR-13, JUNIOR+13 oraz rachunku oszczędnościowego dla osób fizycznych, Bank Spółdzielczy w Trzebielu zawiadamia, iż od dnia 26 sierpnia 2019r. wprowadza się zmiany w Rozdziale I „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Trzebielu“.

„Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego Trzebielu,

 

Uwzględniając zmiany przepisów prawa a w szczególności Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r., Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r. a także obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego powszechnie RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, jak również modyfikacja produktów kredytowych poprzez wydłużenie okresu kredytowania z 5 do 8 lat dla detalicznych ekspozycji kredytowych oraz z 15 do 20 lat dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteką a także zmiana stawki oprocentowania kredytu hipotecznego, Bank Spółdzielczy w Trzebielu wprowadza z dniem 24 czerwca 2019r. nowy:

 

 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym Banku Spółdzielczego w Trzebielu“,
 2. Regulamin kredytu gotówkowego Banku Spółdzielczego w Trzebielu"

oraz dokonuje zmiany w:

 1. Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Trzebielu“

 

W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu zgodnie z trybem określonym w Umowie kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.“

 

Wymiana modułu Bankowość Elektronicznej

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług drogą elektroniczną, zwiększenie funkcjonalności oraz rozszerzenie katalogu produktów dostępnych w systemie bankowości elektronicznej (np. przelewy dewizowe, elektroniczne zakładanie lokat, współpraca z systemami księgowymi klientów) z dniem 1 lipca 2018 r. następuje wymiana modułu Bankowość Elektroniczna. Uwzględniając względy bezpieczeństwa, Bank wprowadza system autoryzacji transakcji poprzez każdorazowe generowanie kodu SMS przesyłanego na wskazany przez klienta nr telefonu komórkowego.

Zarząd Banku zwraca się o PILNY tj. do dnia 22 czerwca 2018 r. kontakt z palcówkami naszego Banku Klientów korzystających z bankowości internetowej stosujących klucze do autoryzacji transakcji w celu potwierdzenia wyboru autoryzacji transakcji poprzez SMS oraz

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu