Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banuk Spółdzielczym w Trzebielu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od 05 maja 2019r. zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banuk Spółdzielczym w Trzebielu.

Modyfikacje dokonane w ww. regulacji spowodowane są koniecznością dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której w Polsce wdrażana jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive).

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia UR, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.

W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku zmian Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu UR, która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia.