Zmiany regulaminów i tabeli oprecentowania

„Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego Trzebielu,

 

Uwzględniając zmiany przepisów prawa a w szczególności Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r., Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r. a także obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego powszechnie RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, jak również modyfikacja produktów kredytowych poprzez wydłużenie okresu kredytowania z 5 do 8 lat dla detalicznych ekspozycji kredytowych oraz z 15 do 20 lat dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteką a także zmiana stawki oprocentowania kredytu hipotecznego, Bank Spółdzielczy w Trzebielu wprowadza z dniem 24 czerwca 2019r. nowy:

 

  1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym Banku Spółdzielczego w Trzebielu“,
  2. Regulamin kredytu gotówkowego Banku Spółdzielczego w Trzebielu"

oraz dokonuje zmiany w:

  1. Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Trzebielu“

 

W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu zgodnie z trybem określonym w Umowie kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.“