Historia


Bank Spółdzielczy  w  Trzebielu  powstał z inicjatywy mieszańców  Trzebiela i Banku Rolnego. Prawo do działania uzyskał 30 sierpnia 1950 roku - po rejestracji pod - nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Tuplicach z siedzibą w Trzebielu - w Sądzie Okręgowym w Głogowie.

Gminna Kasa Spółdzielcza w Trzebielu,  pomimo tego, że działała na podstawie ustawy o spółdzielniach, to spółdzielnią była tylko formalnie. Organizacyjnie podporządkowana była Bankowi Rolnemu, stając się jego organem pomocniczym o poszerzonym przedziale czynności, zwłaszcza w  zakresie skupu płodów rolnych.

W 1957 roku po powołaniu Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych,  Kasa w Trzebielu uzyskała uprawnienie do udzielania zapomóg członkom oraz do gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek.

Dopiero późniejsza Ustawa Prawo bankowe zezwalała na używanie w nazwie słowa "bank". Bank Spółdzielczy w Trzebielu pod dotychczasową nazwą funkcjonuje od 1975 roku. Początki działalności Banku wiązały się z obsługą sektora rolnego, jednak z czasem działalność Banku rozszerzona została o branże przemysłowe, handlowe oraz drobną wytwórczość.

W czerwcu 1975 roku na mocy Ustawy Prawo bankowe powołany został Bank Gospodarki Żywnościowej, któremu podporządkowane zostały banki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w Trzebielu wykonywał wówczas zadania zarówno zlecone przez administrację państwową jak również świadczył usługi bankowe na rzecz własnych Członków i Klientów.

W okresie transformacji ustrojowej, tj. po 1989 roku, kolejne zmiany w przepisach prawa nadawały bankom spółdzielczym coraz więcej samodzielności i umożliwiały im poszerzenie zakresu i przedmiotu działania.

Ostatecznie, Ustawą o zmianach w organizacji i działalności Spółdzielczości z 20 stycznia 1990 roku Bank Gospodarki Żywnościowej utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego, uprawniającą do wykonywania lustracji wobec 1663 banków spółdzielczych. Stosunki BGŻ z bankami spółdzielczymi oparte zostały na dobrowolnych umowach o wzajemnej współpracy. Część banków spółdzielczych dla zaakcentowania swej niezależności nie podjęła współpracy z BGŻ i utworzyła trzy banki w formie spółek akcyjnych: GBW SA, GBP-Z SA i BUG SA, które stały się, obok BGŻ, bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze.

W 1992 roku Prezes NBP zobligował banki spółdzielcze, nie spełniające ogólnie obowiązujących wymogów stawianych samodzielnym bankom, do zrzeszania się w dowolnie wybranym banku zrzeszającym. Bank Spółdzielczy w  Trzebielu, wraz ze 186 innymi bankami podpisał umowę o zrzeszeniu się z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim SA we Wrocławiu.

24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta stworzyła nowy stan prawny dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, nakreślając niezbędne zmiany organizacyjne w celu restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego, zbudowania trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą banki spółdzielcze utworzyły banki regionalne, stały się ich akcjonariuszami oraz miały obligatoryjny obowiązek zrzeszenia się we właściwym terytorialnie banku regionalnym. Powołano 9 banków regionalnych. Siedzibami ich były: Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław.

7 grudnia 2000 r. Sejm uchwalił ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która określiła progi kapitałowe i terminy ich osiągnięcia dla banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

Rok 2001 zapoczątkował zupełnie nowy rozdział w historii polskiej bankowości spółdzielczej. Rozpoczęły się procesy łączeniowe banków regionalnych i zrzeszających, w wyniku których powstały 3 banki zrzeszające:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,

- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu,

- Mazowiecki Bank Regionalny SA w Warszawie.

W dniu 27 marca 2002 roku, na mocy podpisanej umowy, Bank Spółdzielczy w Trzebielu stał się członkiem zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

… a dziś

Podstawę prawną działania Banku Spółdzielczego w Trzebielu stanowią obecnie przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Prawo bankowe, Prawo spółdzielcze oraz Statut Banku.

Bank Spółdzielczy w Trzebielu jest jednym z najstarszych banków na ziemi żarskiej. Od lat wspiera miejscowy biznes i lokalną społeczność. Obecnie  świadczy usługi bankowe na rzecz dużych, liczących się w regionie przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw prywatnych, rolników, wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych i innych. W kierowanej do Klientów ofercie wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez Klientów potrzebom. Nieustannie poszerza lub modyfikuje ofertę produktów, zarówno kredytowych jak i depozytowych, zachowując przy tym podstawową zasadę – ma być przejrzysta i czytelna, bez kruczków i nieścisłości.

Bank Spółdzielczy w Trzebielu jest Bankiem samodzielnym, to znaczy, że wszystkie decyzję zapadają szybko i na miejscu. Siedzibą Banku jest zmodernizowany, nowoczesny obiekt położony w Żarach, przy ul. Wrocławskiej 21, przystosowany do kompleksowej i profesjonalnej obsługi klientów. W strukturze Banku znajdują się również liczne Punkty Obsługi Klienta zlokalizowane w różnych częściach miasta oraz innych miast powiatów ościennych.

Zarząd dba nie tylko o rozwój i wyposażenie placówek bankowych, ale także o dobre warunki pracy dla zatrudnionych pracowników. Stworzony został wysoki, jak na warunki Banku, fundusz socjalny przeznaczony między innymi na niskoprocentowe pożyczki socjalne dla pracowników.

Celem nadrzędnym Banku jest zwiększanie dochodów poprzez pozyskiwanie nowych klientów, a nie na drodze zwiększania opłat i prowizji.

Pomimo swego statutowego obowiązku, Bank nie jest nastawiony wyłącznie na gromadzenie kapitałów. Cechą charakterystyczną Banku jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym regionu. Bank udziela pomocy finansowej placówkom oświatowym, kulturalnym oraz licznym organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym.

Właścicielami Banku są jego Członkowie, wywodzący się głównie z lokalnej społeczności i to oni decydują o kierunkach rozwoju Banku.

Dzięki profesjonalnie wyszkolonemu personelowi oraz zdobywanym przez lata doświadczeniom Bank stał się godnym i wartym zaufania partnerem.

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu