Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Trzebielu, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.

3. Klient może składać skargę/reklamację w formie:
1) papierowej, telefaksowej pod numerem 683630900 lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  
2) w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację osobiście.

4. Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia.

5. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

6. Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.

7. Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.

8. Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

9. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu  informuje klienta o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Banku dzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni od daty jej otrzymania.

11. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do Klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej Klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Bank Spółdzielczy w Trzebielu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.
 

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

  • bfg.gif
  • bp grupa.gif
  • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
  • logo_kir1.jpg
  • moneygram.gif
  • soz_tabliczka2.jpg
  • visa.gif
© 2016 Bank Spółdzielczy w Trzebielu